Ένα νέο κέντρο με τίτλο AccessibleEU που στοχεύει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ στις προσπάθειές τους να εγγυηθούν την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και να προωθήσουν μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών, ενέκρινε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη δημιουργία του νέου Κέντρου, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή ζωή επί ίσοις όροις.

Το Κέντρο AccessibleEU, θα συγκεντρώσει εθνικές αρχές, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από όλους τους τομείς προσβασιμότητας, μια πρωτοβουλία απαραίτητη για την αύξηση της συνοχής στις πολιτικές προσβασιμότητας και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη σχετική γνώση, μεταξύ άλλων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την επιβολή κανόνων προσβασιμότητας.

Για να πετύχει η πρωτοβουλία, εγκρίθηκε μια σειρά συστάσεων σχετικά με τη δομή, τα καθήκοντα και τη λειτουργία του Κέντρου. Αυτά περιλαμβάνουν τη συμμετοχή οργανισμών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία, την αύξηση της γνώσης και των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο μέσω εκπαιδεύσεων και την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά από κανόνες και μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που προκύπτει είναι πολύπλοκο και τομεακό. Η συνολική εφαρμογή του δεν ήταν μέχρι στιγμής ικανοποιητική, διότι τα κράτη μέλη αγωνίζονται να βρουν ειδικούς, αλλά και να συντονίσουν τις δραστηριότητες και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές.

Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις μεταφορές, το δομημένο περιβάλλον κ.λπ.

Ανταπόκριση – Στρασβούργο: Kωνσταντίνος Δαβάνης | ΕΡΤ