*της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου

Μέσα σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε,  λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών αφενός και εξαιτίας της ραγδαίας ανόδου των λαϊκιστικών κινημάτων διαφόρων ιδεολογιών και αποχρώσεων σε αρκετά κράτη μέλη αφετέρου, έχει τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, η συζήτηση σχετικά με το είδος και την ποιότητα της Ευρώπης που θέλουμε αλλά και με τα όρια της εμβάθυνσης και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η πλειονότητα των πολιτικών δυνάμεων με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, επιδιώκει μια Ευρώπη που θα εδραιώνεται εξίσου αποτελεσματικά στους πυλώνες της ελευθερίας και της ασφάλειας, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της αλληλεγγύης, των δημοκρατικών θεσμών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλούμαστε το αμέσως προσεχές διάστημα να εκλέξουμε, είναι το μόνο εκ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, που αναδεικνύεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία από τους πολίτες της Ένωσης.

Προκειμένου όμως να μεταβούμε από τις θεωρητικές διακηρύξεις στην απόλυτη πρακτική εφαρμογή και να καταστεί η ψηφοφορία πραγματικά καθολική, θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα της προσβασιμότητας και της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Αποτέλεσμα εικόνας για people with disabilities europe voting

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα της έλλειψης προσβασιμότητας, παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό, σε ορισμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, που συνιστούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

 Η πλήρης άρση των εμποδίων για τη διασφάλιση της συμμετοχής τους σε ίση βάση με τους άλλους είναι απαραίτητη, επειδή αφενός υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, στην οποία η ΕΕ έχει προσχωρήσει  και αφετέρου θα επηρεάσουν με τις επιλογές τους τη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ προς μια πιο ανθρωποκεντρική και δικαιωματική κατεύθυνση.

Ειδικότερα, το δικαίωμα για τη συμμετοχή των Αμεα στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης και της προσβασιμότητας, κατοχυρώνεται ευρέως από το αρ.29 της ως άνω Σύμβασης (CRPD), εξετάζοντας το σε στενή συνάρτηση με το αρ.12, το οποίο εγγυάται την ισότητα ενώπιον του νόμου για τα άτομα με αναπηρία και την παροχή της όποιας απαιτούμενης υποστήριξης προκειμένου να μπορέσουν να είναι φορείς του δικαιώματος για δικαιοπραξία και να το ασκούν.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης του δικαιώματος της καθολικής προσβασιμότητας των ΑμεΑ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, υιοθέτησε το «Μανιφέστο για τις Ευρωεκλογές του 2019».

Η διακήρυξη, έχει ως στόχο μεταξύ άλλων να διασφαλίσει στα ΑμεΑ, ανεξάρτητα από το είδος και το βαθμό της αναπηρίας τους, το απόλυτο δικαίωμα τους να μετέχουν, είτε ως ψηφοφόροι, είτε και ως υποψήφιοι στις εκλογές, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.29 της Σύμβασης.

Η προσβασιμότητα θα πρέπει να εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, μέχρι και την ψηφοφορία.

Τα εκλογικά τμήματα πρέπει να είναι προσβάσιμα στους ψηφοφόρους με κινητικά προβλήματα και να τους παρέχεται κάθε αναγκαία συνδρομή. Στις περιπτώσεις που τα άτομα με οπτική αναπηρία ή άλλη σωματική αδυναμία χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν το άτομο που θα τους την παράσχει. Επιπλέον χρειάζεται να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα και τα ΑμεΑ που διαβιούν σε ιδρύματα, που πολλές φορές στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Προς επίρρωση των ως άνω παρατηρήσεων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που αποτελεί συμβουλευτικό θεσμικό όργανο της Ένωσης, διαπιστώνει στην σχετική έκθεση της, το έλλειμμα πολιτικού σχεδιασμού για την ανεμπόδιστη συμμετοχή των ΑμεΑ στην εκλογική διαδικασία. Μέσα από το περιεκτικό αυτό κείμενο του μανιφέστου, αναδεικνύονται και ορισμένα άλλα ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας, τόσο για το αναπηρικό κίνημα, όσο και για εμάς  τους πολιτικούς.

Εξαντλώντας όλα τα μέσα, τις δυνατότητες  και κάθε πρόσφορο θεσμικό εργαλείο δεσμεύομαι  ότι ως Ευρωβουλετής θα ασκήσω πίεση για την οικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης Ευρώπης, με έμφαση τόσο στην ατομική ευημερία, όσο και στον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα.

Ειδικότερα, έχοντας ως πυξίδα τις διατυπωμένες αυτές θέσεις, θα καταστήσω στις προτεραιότητες μου  την επίτευξη στενής συνεργασίας με τους φορείς του αναπηρικού κινήματος, αποσκοπώντας στην προώθηση των σχετικών θεμάτων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή) όπως, η Ενιαία ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ΑμεΑ 2020-2030, η αύξηση της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών η οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η οποία πρόσφατα εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τέλος  η ουσιαστική επίτευξη της καθολικής προσβασιμότητας, βάζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα των πιο αδύναμων συμπολιτών μας σε υπέρτερη θέση από τα οικονομικά συμφέροντα κάποιων επιχειρηματικών ομάδων.

Η πρωτοβουλία μου αυτή να αναγάγω το ευαίσθητο αυτό και ζωτικής σημασίας ζήτημα, σε ύψιστη προσωπική μου προτεραιότητα, πηγάζει εκτός των άλλων και από τη βαθιά μου  πεποίθηση, ότι η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος προϋποθέτει την πλήρη απόλαυση των κατοχυρωμένων ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων από όλους τους πολίτες της ΕΕ, χωρίς εκπτώσεις, υπεκφυγές και συμβιβασμούς για το αυτονόητο.

*Η Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου είναι υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΝΔ στις ευρωεκλογές της 26ης Μαϊου