Στο ΕΣΠΑ η καταγραφή και στήριξη των αστέγων στη χώρα μας

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της προκήρυξης που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Dikaiologitika News «με το άρθρο 29 του νόμου 4052/2012 (όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.2. του Ν.4254/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις”) θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική νομολογία ο ορισμός των αστέγων ως ευπαθούς κοινωνικής ομάδας στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση θέτει τη βάση για την ανάπτυξη ενός πεδίου πολιτικής πολύ λίγο ανεπτυγμένου έως σήμερα στην Ελλάδα, καθώς τα εργαλεία που διαθέτει η διοίκηση, κεντρική και τοπική, για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο, αλλά και για την καταγραφή και παρακολούθησή της είναι ελάχιστα. Η πράξη θα χρηματοδοτήσει τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την ανάπτυξη των κατάλληλων πληροφοριακών εργαλείων για την καταγραφή των αστέγων και για τη διευκόλυνση του έργου της διοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την απλοποίηση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον άστεγο πληθυσμό, τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων στοιχείων σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών πολιτικών και τον καλύτερο συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσης αναμένεται: α) να διαμορφωθούν ενιαίες και θεσμοθετημένες διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων με τη συνεργασία όλων των δημόσιων και κοινωνικών Φορέων παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, οι οποίες θα υποστηρίζονται από ενιαία πληροφοριακή εφαρμογή, β) να συντονιστούν οι διαδικασίες παραπομπής στεγαστικών (ή άλλων) αιτημάτων μεταξύ των παροχών, και γ) να διευκολυνθούν οι διαδικασίες πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει:

1. Ορισμό διαδικασιών και δημιουργία εργαλείων καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες.

2. Πιλοτική απογραφή των ατόμων που διαβιούν στο δρόμο και σε δομές για αστέγους σε ορισμένη χρονική στιγμή με ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Ορισμό του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων με χρήση πληροφοριακών εργαλείων δικτύωσης των δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους.

Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 16/12/2016.

Ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 02/04/2018».