Σύσταση Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων στα νοσοκομεία

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την ισότιμη και καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση που συστήνει τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Το υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερη μέριμνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επιδιώκει με το θεσμό των Γραφείων Δικαιωμάτων Ασθενών, την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους.

Επίσης την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των πολιτών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές και την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από τα γραφεία για την προστασία των ανηλίκων, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

Για τη σύσταση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ιών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία αντικαθιστούν τα προηγούμενα γραφεία υποστήριξης του πολίτη, το Υπουργείο Υγείας διαβουλεύτηκε με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, τον Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των ανεξάρτητων αρχών.

Στόχοι του νέου θεσμού είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάστασης της υγείας του πολίτη που φτάνει σ’ ένα δημόσιο νοσοκομείο.

Το υπουργείο Υγείας στοχεύει ακόμα στην εμπέδωση στο Σύστημα Υγείας της απαραίτητης κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ασθενών, καθώς και της τεκμηριωμένης και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας, αλλά και στην εξομάλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ληπτών και ληπτριών υπηρεσιών υγείας, επαγγελματιών υγείας και διοίκησης των νοσοκομείων, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους και για την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού