Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, το οποίο έχει ήδη διαθέσει πάνω από 7 εκ. για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών, ανακοινώνει 2 νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι  νέες προσκλήσεις αφορούν στην προαγωγή της ισότητας των φύλων και στην ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις, η πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.005.400, στοχεύει στην προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό της ισότητας των φύλων, καθώς και στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία , η χώρα μας, για μια ακόμη χρονιά, βρίσκεται στην τελευταία θέση του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Με τη νέα πρόσκληση οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών παροτρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες που όχι μόνο καταπολεμούν τα φυλετικά στερεότυπα και την έμφυλη βία, αλλά επίσης ενθαρρύνουν εξίσου την οικονομική ανεξαρτησία ανδρών και γυναικών, ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση  «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών», με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 500.000, επιδιώκει να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων της Κοινωνίας των Πολιτών, τα οποία είναι απαραίτητα για την ενδυνάμωση του τομέα και την ενίσχυση της λειτουργίας του. Οι φορείς της ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνεισφέρουν  στην προώθηση και την ενίσχυση σε δίκτυα και πλατφόρμες μεταξύ οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και στη συνηγορία για την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων δικτύων.

Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των έργων είναι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, ενώ εταίροι των έργων μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με νομική υπόσταση, ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Επ., διεθνείς οργανισμοί, άτυπες ομάδες κ.α.

Ο τρόπος που το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, δίνει τη δυνατότητα και σε οργανισμούς με μικρή εμπειρία στην υλοποίηση έργων αλλά με σημαντικό τοπικό κοινωνικό αντίκτυπο, να λάβουν χρηματοδότηση. Μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την ενδυνάμωση των ίδιων των οργανισμών που θα υλοποιήσουν τα έργα, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών,  το πρόγραμμα δύναται να καλύψει έως και 100% του κόστους του έργου.

Όλα τα σχετικά με τις προσκλήσεις έγγραφα, όπως οι οδηγίες προς υποψήφιους φορείς, το έντυπο της πρόσκλησης κτλ. βρίσκονται ηλεκτρονικά, εδώ για την πρόσκληση  «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και εδώ για την πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για χρηματοδότηση, είναι η 12η Απριλίου 2021.

Παράλληλα με τις παραπάνω προσκλήσεις, παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση Διμερών Σχέσεων, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Μέρος των δράσεων αυτών, είναι και τα εκπαιδευτικά ταξίδια για νέους ηλικίας 18-30 ετών, τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εργαστήρια κ.α., αποσκοπώντας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών. Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 92.000, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων και κάθε επιχορηγούμενη δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα εδώ. 

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα του οργανισμού είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 300.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Δείτε περισσότερα εδώ.