Tο διάστημα 10-19 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην έδρα τουΟργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη το «Πολιτικό Forum Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ. Το εν λόγω Forum αποτελεί την κεντρική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και την αποτίμηση της προόδου σχετικά με τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (γνωστοί και ως «Ατζέντα 2030»).

Το θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Βασικό κείμενο των εργασιών αποτέλεσε η 19σέλιδη έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με την υλοποίηση της Ατζέντας 2030: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E.

Ο Στόχος 5 είναι αφιερωμένος στην ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης, τα οποία παρουσιάζονται στην ένατη παράγραφό της, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού για Κυβερνήσεις, πολίτες και συλλογικότητες όσον αφορά τον απαιτητικό δρόμο για την επίτευξη τόσο της νομικής όσο και της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κοριτσιών και αγοριών στον πλανήτη:

1) με βάση τα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2005-2016 από 87 χώρες, το 19% του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15-49 ετών δήλωσε ότι έχει υποστεί φυσική ή και σεξουαλική βία από πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντος δώδεκα μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας

2) ο γάμος ανηλίκων μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς (περί το 2000, μία στις τρεις γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών ανέφερε ότι νυμφεύθηκε σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, ενώ το 2015 η σχετική αναλογία ήταν πάνω από μία στις τέσσερις γυναίκες)

3) η επιβλαβής πρακτική του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει μειωθεί κατά 24% από το 2000 – εντούτοις, βάσει των στατιστικών στοιχείων από τριάντα χώρες, το 2015 ένα στα τρία κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών έχει βιώσει τη συγκεκριμένη πρακτική σε σχέση με την αναλογία ένα προς δύο το 2000

4) το ποσοστό της άμισθης εργασίας στο σπίτι και στη φροντίδα ανηλίκων και ανήμπορων ατόμων είναι τρεις φορές μεγαλύτερο για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και ευθύνεται για το έμφυλο χάσμα στην άμισθη εργασία σε 83 χώρες

5) μόλις δέκα ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών στα Κοινοβούλια μεταξύ των ετών 2000 και 2017 – ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 23,4%

6) η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο χώρο των επιχειρήσεων καλά κρατεί με μόλις λιγότερο από το ένα τρίτο αυτών των θέσεων να καλύπτεται από άτομα θηλυκού γένους βάσει στατιστικών στοιχείων περιόδου 2009-2015 από 67 χώρες

7) όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα του γυναικείου πληθυσμού, μόλις το 52% των γυναικών ηλικίας 15-49 σε σχέση ή σε γάμο συναινεί σε σεξουαλική επαφή και στη χρήση αντισυλληπτικών και λοιπών υπηρεσιών υγείας με βάση στατιστικά στοιχεία του 2012 από 45 χώρες, εκ των οποίων 43 κατατάσσονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).