Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, με το παρόν δελτίο τύπου δημοσιεύει προτάσεις του για την ίση μεταχείριση και την άρση των αποκλεισμών, διακρίσεων και παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βασική αρχή του κράτους δικαίου, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων που διαβιούν στην Ελληνική επικράτεια, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εξειδικεύεται σε σχετικούς νόμους, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ανάμεσα στα υπόλοιπα και για λόγους φύλου, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σε αυτή την προοπτική, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας μας είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν, σύμφωνα και με το κοινοτικό κεκτημένο διάταξη για την ίση μεταχείριση συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, κατά τα πρότυπα της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη (Απόφαση 189/2016) της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρει:

«Κατά την παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τις/τους πολίτες απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση ιδίως λόγω φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, επαγγέλματος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».

Τούτο είναι απαραίτητο, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 4443/2016, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίησης.

Ακόμη, θεμελιώδης για τα τρανς πρόσωπα, είναι η ορθή εφαρμογή του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Σε αυτήν την κατεύθυνση και σε συνάφεια με το Άρθρο 6 (Μυστικότητα) του ν. 4491/2017 είναι απαραίτητη: α) Η πρόβλεψη ειδικού χώρου κεκλεισμένων των θυρών για τη Ληξιαρχική μεταβολή των εγγράφων, ώστε να ενισχυθεί η μυστικότητα της διαδικασίας στις ληξιαρχικές μεταβολές για τα τρανς πρόσωπα, και, β) Η ενημέρωση του προσωπικού για τις διατάξεις του νόμου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ανά πάσα στιγμή δίχως καθυστέρηση και με σεβασμό στα τρανς πρόσωπα τις διατάξεις του νόμου, χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή. Πέραν, όμως, αυτών και επειδή οι μεταβολές στο Δημοτολόγιο αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών (Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση),  η Πολιτεία θα πρέπει στο μέλλον να νομοθετήσει ώστε να θέσει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δήμων αποπλέκοντας την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση από τη διαδικασία, ώστε η διαδικασία να γίνει λιγότερο χρονοβόρα και γραφειοκρατική.

Σύμφωνα, επίσης, με τον νόμο 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», στο Άρθρο 97, εδάφιο η’, καταρτίζεται υπηρεσιακή μονάδα των Καλλικρατικών Δήμων (αντίστοιχα Περιφερειών) με αρμοδιότητα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Υπό το πρίσμα, λοιπόν των νομοθεσιών για την ίση μεταχείριση, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουν αντίκρισμα και στην ίση μεταχείριση για λόγους ταυτότητας φύλου. Θεωρούμε, λοιπόν, ενδεικνυόμενο μέτρο την λειτουργία Γραφείων Ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες και για λόγους ταυτότητας φύλου, που θα ασχολείται συστηματικά με την απάλειψη των προκαταλήψεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το Άρθρο 76 του «Καλλικρατικού» νόμου όπου στην παρ. 1, εδ. η’ καταρτίζεται η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, και εν προκειμένω προτείνουμε την συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων που θα εμπλουτίσουν σε ιδέες για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ακόμη, οι πολιτικές για την ίση μεταχείριση για λόγους φύλου και ταυτότητας φύλου, θα πρέπει να διαπερνούν την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τούτο προτείνουμε:

– Ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό ή Περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση.

– Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών τρανς ανθρώπων μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, και στήριξη αποκλεισμένων τρανς ανθρώπων μέσω τοπικών δομών αλληλεγγύης.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών κατά των διακρίσεων μέσω εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Διενέργεια σεμιναρίων σε συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις για τον σεβασμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

– Για το θέμα της εργασίας στο σεξ, παρ’ ότι η μόνη αρμοδιότητα που έχουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η εφαρμογή ενός άθλιου νόμου (2734/99), θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του καθηγητή Αλιβιζάτου σε σχετική του γνωμοδότηση όσο και οι προτάσεις προς την πολιτεία του Συμπαραστάτη του δήμου Αθηναίων. Κυρίως -τουλάχιστον μέχρι να εξορθολογιστεί το πλαίσιο για την εργασία στο σεξ- πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ και κυρίως να αποθαρρύνονται οι μαζικές επιχειρήσεις της αστυνομίας που στιγματίζουν και εξαθλιώνουν επιπλέον τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

– Δημιουργία παρατηρητηρίου κατά του ρατσισμού σε τοπικό επίπεδο που θα καταγράφει περιστατικά ρατσιστικής βίας και διακρίσεων.

– Ιδιαίτερα για τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συμμετοχή τους στη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης με ομιλίες ή και ειδικό φωτισμό ή ανάρτηση μπάνερ στα κτήρια των Δήμων και Περιφερειών (όπως έπραξε κατά το διήμερο 19-21 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής αναρτώντας μπάνερ για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης).

– Παραχώρηση χώρου που θα χρησιμεύσει ως έδρα ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων. Εναλλακτικά απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ